cd top arrow

Avbeställningsskydd

När du reser med Happydays har du möjlighet att teckna en avbeställningsförsäkring hos Gouda. Härunder följer en samlad beskrivning av de villkor som gäller för den här typen av försäkring och avbeställningsskydd.

OBS: Avbeställningsförsäkring skall alltid tecknas samtidigt med beställning av resan eller senast vid inbetalning av depositum.

FÖRSÄKRINGSVILLKOR NR. 655

1.0 Försäkringstyper

Försäkringen täcker den del av resans pris som av researrangören kan krävas betalt när en av försäkringens omfattade händelser inträffar. De i försäkringsbrevet och villkoren nämnda försäkringssummor bildar gränsen för Goudas ersättningsplikt, dock kan Goudas ersättningsplikt som följer av en skadehändelse aldrig överstiga 1 miljon svenska kronor (SEK 1.000.000:-) Såvida flera personer är försäkrade på samma försäkringsbrev, gäller den/de införda försäkringssummor som maximum. Lägg märke till att det gäller särskilda villkor såvida den person som är orsak till avbeställningen har fyllt 75 år, se punkt. 2.2.3. Det med kursiv text är definitioner se punkt 11.
1.1 Avbeställningsförsäkring

2.0 Försäkringens omfång

2.1 Försäkringen täcker när försäkrade eller försäkrades medresande familj eller reseledsagare inte kan börja den planlagda resan p.g.a. död eller om allvarlig akut sjukdom/skada har uppstått efter försäkringens teckning, som kräver intagning på sjukhus, läkarordinerat sängläge eller det som kan jämföras med detta.
2.2 Som tillägg till de i punkt 2.1 nämnda tillfällena täcker avbeställningsskyddet även om försäkrade drabbas av en plötslig fysisk sjukdom eller skada som inte kräver sjukhusintagning, läkarordinerat sängläge, men som gör det omöjligt för de försäkrade att genomföra den på semestern planlagda huvudaktiviteten.
Exempel på giltig grund kan vara öroninflammation vid en dyksemester, stukad fot vid vandringssemester eller brutet finger vid golfresa.
2.2.1 Om en försäkringstagare avbeställer p.g.a. en av de i punkt 2.1 och 2.2 nämnda orsakerna kan totalt 3 medförsäkrade på samma resa (totalt 4 personer) avbeställa oavsett familjemässiga relationer mellan försäkringstagarna.
2.2.2 Försäkringen täcker om det uppstår allvarlig akut sjukdom, skada eller död hos den försäkrades familj.
2.2.3 Om personen som är orsak till avbeställningen jämför punkt 2.1 och 2.2 har fyllt 75 år begränsas Goudas ersättningssplikt till 20.000 kronor per försäkrad.

2.3 Försäkringen täcker dessutom vid

2.3.1 Brand eller inbrott i försäkrades privata bostad eller verksamhet omedelbart innan avresan, förutsatt att polisrapport finns.
2.3.2 Oärliga handlingar i försäkrades egna verksamhet som begåtts av en anställd person i verksamheten innan avresan, förutsatt att polisrapport finns.
2.3.3 Avtalsstridig arbetsnedläggning i den försäkrades egna verksamhet som annonserats omedelbart innan avresan.
2.3.4 Försäkrade som inte klarar sin tentamen vid en högre studieinstitution där den försäkrade läser på full tid och försäkrade därför skall till omtentamen, under förutsättning att resan blev köpt före tidspunkten för den icke godkända tentamen och att omtentamen är i perioden för den beställda resan eller upp till två veckor efter planlagd hemkomst.
2.3.5 Försäkrade som av medicinsk grund ej kan mottaga en vaccination som oförutsett och plötsligt införs som krav för att resa in i det land, dit den försäkrade skall resa.
2.3.6 Försäkrade som oväntat sägs upp från sitt heltidsarbete omedelbart före avresa eller på grund av uppsägelsen börjar nytt arbete och inte kan få ledigt till semestern (skall kunna dokumenteras).
2.4 Försäkringen täcker dessutom om avbeställning med hänsyn till punkt 2.1 och 2.3 gör att en resedeltagere skall resa ensam, kan denna också avbeställas.

3.0 Försäkringens undantag

3.1 Försäkringen täcker ej, såvida:
3.2- den avbeställda resan är ett delarrangemang av den samlade försäkrades resa, jämför punkt 5.
3.3 - orsaken till avbeställningen är en annan än de i denna försäkrings nämnda täckningsberättigade orsaker (försäkringen täcker således ej om avbeställningen grundas på ändrade resplaner, ånger, ändrade förhållande på semesterstället eller liknande).
3.4 - sjukdomen som är orsak till avbeställningen hade utvecklat sig vid teckningen av försäkringen och att försäkrade med rimlighet kunde förvänta att sjukdomstillståndens utveckling skulle kunna leda till avbeställning av resan.

4.0 Särskilda bestämmelser

4.1 Det är en förutsättning för Goudas ersättningsplikt:
4.2 - att försäkringen är tecknad, utfärdad och betald vid anmälan till resan eller senast vid betaling av depositum. Försäkringen upphör vid den tidspunkt försäkrade lämnar sin bostad i Sverige för att börja resan. Se punkt 5.1.
4.3 –-att Gouda vid tillfälle av avbeställning på grund av sjukdom eller skada mottager ett undertecknat läkarbevis vedrörande den person som avbeställningen gäller. Läkarbeviset rekvireras hos Gouda.
4.4 - att försäkrade omgående orienterar Gouda och Happydays efter att ha blivit känd med den eller de händelser som orsakar avbeställningen. Avbeställning efter avresetidspunkten skyddar försäkringen ej.
4.5 - att läkarbevis skickas in till Gouda så snabbt som möjligt efter sjukdomen/skadan inträffat och att Happydays samtidigt orienteras. Det är en förutsättning för skyddet att försäkrade snabbast möjligast läkarundersöks av läkare.

5.0 Försäkringsperioden

5.1 Försäkringen skyddar från teckningsdatumet till början på avresan från Sverige.

6.0 Täckning från annat håll

6.1 Försäkringen omfattar ej skada eller utgift som är täckt av annan försäkring.

6.0 Täckning från annat håll

6.1 Försäkringen omfattar ej skada eller utgift som är täckt av annan försäkring.

7.0 Överlåtelse av ersättningskrav

7.1 Ingen kan utan Goudas samtycke pantsätta eller överlåta sina rättigheter enligt försäkringen.

8.0 Förhållande vid skadetillfälle

8.1 Försäkringsbrevet skall skickas med vid varje anmälning av skada. Tillika skickas påskrivet läkarbevis, oanvända biljetter eller liknande samt faktura på köp av resan. Försäkrade skall skicka in originalmaterial. Vid dödsfall bifogas dödsattest.

8.0 Förhållande vid skadetillfälle

8.1 Försäkringsbrevet skall skickas med vid varje anmälning av skada. Tillika skickas påskrivet läkarbevis, oanvända biljetter eller liknande samt faktura på köp av resan. Försäkrade skall skicka in originalmaterial. Vid dödsfall bifogas dödsattest.

9.0 Klagonämnd

9.1 Om det uppstår oenighet mellan försäkrade och Gouda om försäkringen och en förnyad riktning från försäkrade till Gouda inte leder till ett tillfredsställande resultat, kan den försäkrande klaga till: Klagonämnden för Försäkring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 Köpenhamn V, Danmark, telefon 0045-33 15 89 00. Vid inlämning av klagan används ett särskilt klagoschema som kan rekvireras hos Gouda, Klagonämnden för Försäkring eller Försäkringsupplysningen, Amaliegade 10, 1256 Köpenhamn K, Danmark telefon 0045-33 43 55 00.

10.0 Domstol

10.1 Åtal mot Gouda Resförsäkring skall utgå från Rådhusrätten eller Östra Landsrätt i Köpenhamn, Danmark

11.0 Definitioner:

11.1 Akut sjukdom: Vid en akut täckningsberättigad sjukdom menas en nyuppstådd sjukdom, en begrundad misstanke hos försäkrade om en nyuppstådd sjukdom eller en oväntad förvärring i en bestående eller kronisk sjukdom.
11.2 Gruppledare: En specifikt på försäkringsbrevet nämnd person som gruppen är beroende av för arrangemangets genomförande.
11.3 Reseledsagare: En person som har köpt en liknande resa med syftet att genomföra resan med försäkrade och som är täckt av Gouda avbeställningsskydd.
11.4 Familj:
Försäkrades familj defineras som äkta make/maka, sambo (11.5), föräldrar, svärföräldrar, barn, barnbarn, svärbarn, syskon, svägerska, svåger, styvföräldrar (11.7), styvsyskon (11.8) och far/morföräldrar.
11.5 Sambo:
En person som den försäkrade lever ett äktenskapsliknande förhållande med och som har samma folkregisteradress som den försäkrade vid försäkringens upprättande.
11.6 Samma resa: En resa där flera har tecknat sig tillsammans och alla köpt Gouda Avbeställningsskydd, med det syfte att utföra resan tillsammans. Är det inte samma ut- och hemresedatum för alla försäkrade, anses resorna för att vara samma resa när de försäkrade alla har planlagt att vara på samma semesterställe/hotell i huvudparten av resperioden.
11.7 Styvföräldrar: Styvfar eller styvmor som inte är försäkrades biologiska föräldrar men som är gifta eller har levt i ett äktenskapsliknande förhållande i minimum ett år med en av försäkrarens biologiska föräldrar medan barnet bodde hemma.
11.8 Styvsyskon: Syskon som inte är biologiska syskon men som försäkrade har levt i ett familjeförhållande med jf. pkt. 11.7
11.9 Adoption och stöd: Vid adoption eller stödfamilj där försäkrade är uppväxt jämnställs dessa familjer med den biologiska familjen.
11.10 Huvudaktivitet: Med resans huvudaktivitet menas en aktivitet som försäkrade har planlagt att utöva huvudparten av resan. I tveksamma fall krävs det att den försäkrade sannolikgör aktiviteten samt hur skadan förhindrar utförandet.


Gouda Reseförsäkring – A. C. Meyers Vænge 9 – DK-2450 København SV - Danmark
Telefon 0045 8820 8820
Fax 0045 8820 8821
E-mail gouda@gouda.dk

Vi använder cookies. Läs mer..