cd top arrow

Afbestillingsforsikring

Når du rejser med Happydays, har du mulighed for at tegne en afbestillingsforsikring hos Gouda.

Kære Happydays-gæst

Hermed følger en samlet beskrivelse af de forsikringsbetingelser og vilkår,

VIGTIG INFORMATION

Afbestillingsforsikring skal altid tegnes samtidig med, at rejsen bestilles hos Happydays.

I TILFÆLDE AF DU FÅR BRUG FOR DIN AFBESTILLINGSFORSIKRING:

- Kontakt omgående Gouda Rejseforsikring, se kontakt oplysninger nederst på denne side. Vi vil informere dig om, hvordan du skal forholde dig. Åbningstiderne er mandag - fredag mellem kl. 09 og 17. Uden for dette tidsrum skal du kontakte en læge i tilfælde af sygdom, for at få stille diagnose, hvorefter du kontakter Gouda Rejseforsikring inden for åbningstiden.

Skadeanmeldelse for Gouda Afbestillingsforsikring kan hente fra www.gouda.dk, både den du skal udfylde og den du skal have med til din læge. Har du ikke Internet adgang kan vi fremsende det til dig.

Gouda Afbestillingsforsikring dækker i forbindelse med bl.a.:
. Sygdom, tilskadekomst, hospitalsindlæggelse og dødsfald i nærmeste familie
. Brand i egen bolig, arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed, reeksamination, uventet opsigelse
. Tabt feriemål

Hvis du/I bliver nødsaget til at afbestille:
I skadetilfælde foretages afbestillingen direkte til HAPPYDAYS inden rejsens påbegyndelse. HAPPYDAYS skal informeres senest én arbejdsdag efter det opståede. Afbestillingen foretages først telefonisk og derpå skriftligt bilagt lægelig eller anden dokumentation, jfr. pkt. 2.1.2.

Gouda Rejseforsikring
A. C. Meyers Vænge 9
DK-2450 København SV

Telefon 8820 8820
Telefax 8820 8821
E-mail gouda@gouda.dk

1 FÆLLESBETINGELSER

1.1 DÆKNINGSSUMMER

1.1.1 Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der vedrører den enkelte forsikrede, og som kan kræves betalt af rejsearrangøren i henhold til gældende ret (herunder Pakkerejseloven), når der indtræffer en begivenhed, som er omfattet af forsikringen.
1.1.2 Såfremt den person, der er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år, begrænses Goudas erstatning til maksimalt 20.000 kr. pr. forsikrede. 1.1.3 De summer, som er anført på fakturaen og i betingelserne, danner grænsen for Goudas erstatningspligt.
1.1.4 Goudas erstatningspligt som følge af en skadebegivenhed kan aldrig overstige 1 mio. kr., uanset hvor mange policer der dækker samme skadebegivenhed.

1.2 SÆRLIGE BESTEMMELSER

Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at:
1.2.1 Forsikringen er tegnet og udstedt senest ved bestilling af rejsen og betalt senest ved betaling af depositum eller første delbetaling af rejsen til rejsearrangøren.
1.2.2 Forsikrede i tilfælde af sygdom hurtigst muligt lægeundersøges – enten af forsikredes egen læge eller af vagtlæge.
1.2.3 Forsikrede hurtigst muligt efter at være blevet bekendt med den eller de begivenheder, der nødvendiggør afbestilling, afbestiller rejsen over for HAPPYDAYS. Overholder forsikrede ikke denne forskrift, kan det medføre, at Goudas erstatningspligt begrænses eller bortfalder i medfør af Forsikringsaftalelovens bestemmelser om forsikredes tabsbegrænsningspligt.
1.2.4 Anmeldelse til GOUDA REJSEFORSIKRING sker på GOUDA REJSEFORSIKRINGs skadeanmeldelsesformular.
1.2.5 GOUDA REJSEFORSIKRING i tilfælde af afbestilling på grund af sygdom eller skade modtager en lægeerklæring i udfyldt stand vedrørende den person, hvis sygdom har forårsaget afbestillingen.
1.2.6 Lægeerklæring udfyldes på GOUDA REJSEFORSIKRINGs lægeerklæringsformular. Denne formular rekvireres hos GOUDA REJSEFORSIKRING. Udgift til lægeerklæring afholdes af forsikrede.
1.2.7 Forsikrede indsender ubenyttede billetter, rejsebevis og kvittering for betaling af rejsen.
1.2.8 Forsikrede giver Gouda adgang til alle relevante dokumenter og oplysninger, herunder relevante lægelige oplysninger.

1.3 FORSIKRINGSPERIODEN

1.3.1 Forsikringen træder i kraft, når den er betalt, og gælder, indtil forsikrede forlader sin bopæl i Danmark for at påbegynde rejsen. Sker udrejse fra et andet land, skal dette være noteret i rejsebeviset/fakturaen.

1.4 DÆKNING FRA ANDEN SIDE

1.4.1 Forsikringen omfatter ikke skader eller udgifter, der er dækket af anden forsikring.

1.5 REGRES

1.5.1 I det omfang Gouda udbetaler erstatning, indtræder Gouda i alle forsikredes rettigheder. Gouda kan søge regres hos tredjemand i henhold til disse rettigheder. Omkostninger til regres dækkes af Gouda.

1.6 OVERDRAGELSE AF ERSTATNINGSKRAV

1.6.1 Ingen kan uden Goudas samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen.

1.7 FORTRYDELSE

1.7.1 Der er ikke fortrydelsesret på denne forsikring.

1.8 ANKENÆVN

1.8.1 Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og Gouda om forsikringen, og en fornyet henvendelse fra forsikrede til Gouda ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf. 33 15 89 00. Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos Gouda, Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00.

1.9 VÆRNETING

1.9.1 Sagsanlæg mod Gouda skal anlægges ved Byretten eller Østre Landsret i København, Danmark.

2 DÆKNING

2.1 FORSIKRINGEN DÆKKER

2.1.1 Såfremt forsikrede ikke kan påbegynde rejsen pga. akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse eller dødsfald.

2.2 REJSEDELTAGERE

2.2.1 Hvis personen/personerne, der giver anledning til afbestilling, deltager på rejsen, dækker forsikringen tillige afbestilling for forsikredes medrejsende familie, samt op til maksimum 3 rejseledsagere.

3 UNDTAGELSER

3.1 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE

3.1.1 Såfremt sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved købet af forsikringen.

DEFINITIONER

De definitioner, du finder her, er de ord, vi i betingelserne har skrevet i kursiv.

Akut sygdom

Herved forstås en sygdom opstået eller diagnosticeret i forsikringsperioden.

Familie

Herved forstås forsikredes familie, hvilket vil sige ægtefælle, samlever(ske), forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, søskende, svigerinder, svogre, papforældre, papsøskende og bedsteforældre.

Gouda

Gouda Rejseforsikring (CVR-nr. 18 21 45 71) er den danske filial af Goudse Schadeverzekeringen N.V., Gouda, Holland (reg. nr. 12404).

Hovedaktivitet

Herved forstås en aktivitet, som forsikrede har planlagt at udøve i hovedparten af rejsen. I tvivlstilfælde påhviler det forsikrede at sandsynliggøre aktiviteten, samt hvordan skaden forhindrer udførelsen.

Papforældre

Herved forstås personer, som ikke er forsikredes biologiske forældre, men som er gift eller samlever med en af de biologiske forældre, og som forsikrede har boet sammen med i et familielignende forhold i minimum ét år, eller som har boet sammen med en af forsikredes biologiske forældre i mindst 2 år.

Papsøskende

Herved forstås personer, som ikke er forsikredes biologiske søskende, men som forsikrede lever eller har levet sammen med i et søskendelignende forhold i en periode på minimum ét år indtil forsikredes 21. leveår.

Rejseledsager

Herved forstås en person, der har købt samme rejse som forsikrede, og som er dækket af en Gouda afbestillingsforsikring.

Samlever

Herved forstås en person, med hvem forsikrede lever i et ægteskabslignende forhold, og som har samme folkeregisteradresse som forsikrede ved forsikringens oprettelse.

Samme rejse

Herved forstås en rejse, hvor flere har indtegnet sig sammen, og hvor alle har købt en Gouda afbestillingsforsikring med det formål at foretage rejsen i fællesskab. Er der ikke samme ud- og hjemrejsedato for alle forsikrede, anses rejserne for værende samme rejse, når de forsikrede alle har planlagt at være på samme feriested/hotel i hovedparten af rejseperiode.

Hvis du/I bliver nødsaget til at afbestille: I skadetilfælde foretages afbestillingen direkte til HAPPYDAYS inden rejsens påbegyndelse. HAPPYDAYS skal informeres senest én arbejdsdag efter det opståede. Afbestillingen foretages først telefonisk og derpå skriftligt bilagt lægelig eller anden dokumentation, jfr. pkt. 2.1.2.

Vi bruger cookies. Læs mere..