»

Afbestillingsforsikring

Når du rejser med Happydays har du mulighed for at tegne en afbestillingsforsikring hos Gouda. Nedenstående følger en samlet
beskrivelse af de forsikringsbetingelser og vilkår, der gælder for
en sådan afbestillingsforsikring (forsikringsbetingelser nr. 714).

Se prisen på afbestillingsforsikring med Gouda her

Gouda Rejseforsikring

Kære Happydays-gæst

Hermed følger en samlet beskrivelse af de forsikringsbetingelser og vilkår,
der gælder for din Gouda Afbestillingsforsikring.

 

VIGTIG INFORMATION
- Afbestillingsforsikring skal altid tegnes samtidig med, at rejsen bestilles hos Happydays.

 

I TILFÆLDE AF DU FÅR BRUG FOR DIN AFBESTILLINGSFORSIKRING:
- Kontakt omgående Gouda Rejseforsikring, se kontakt oplysninger nederst på denne side. Vi vil informere dig om, hvordan du skal forholde dig. Åbningstiderne er mandag – fredag mellem kl. 09 og 17. Uden for dette tidsrum skal du kontakte en læge i tilfælde af sygdom, for at få stille diagnose, hvorefter du kontakter Gouda Rejseforsikring inden for åbningstiden.

Skadeanmeldelse for Gouda Afbestillingsforsikring kan hente fra www.gouda.dk, både den du skal udfylde og den du skal have med til din læge. Har du ikke Internet adgang kan vi fremsende det til dig.

Gouda Afbestillingsforsikring dækker i forbindelse med bl.a.:
• Sygdom, tilskadekomst, hospitalsindlæggelse og dødsfald i nærmeste familie
• Brand i egen bolig, arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed, reeksamination, uventet opsigelse
• Tabt feriemål

Hvis du/I bliver nødsaget til at afbestille:
I skadetilfælde foretages afbestillingen direkte til HAPPYDAYS inden rejsens påbegyndelse. HAPPYDAYS skal informeres senest én arbejdsdag efter det opståede. Afbestillingen foretages først telefonisk og derpå skriftligt bilagt lægelig eller anden dokumentation, jfr. pkt. 2.1.2.

 

    Gouda Rejseforsikring
    A. C. Meyers Vænge 9
    DK-2450 København SV

    Telefon 8820 8820
    Telefax 8820 8821
    E-mail gouda@gouda.dk

 

1 FÆLLESBETINGELSER

 

1.1 DÆKNINGSSUMMER
1.1.1 Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der vedrører den enkelte forsikrede, og som kan kræves betalt af rejsearrangøren i henhold til gældende ret (herunder Pakkerejseloven), når der indtræffer en begivenhed, som er omfattet af forsikringen.
1.1.2 Såfremt den person, der er årsag til afbestillingen, er fyldt 75 år, begrænses Goudas erstatning til maksimalt 20.000 kr. pr. forsikrede. 1.1.3 De summer, som er anført på fakturaen og i betingelserne, danner grænsen for Goudas erstatningspligt.
1.1.4 Goudas erstatningspligt som følge af en skadebegivenhed kan aldrig overstige 1 mio. kr., uanset hvor mange policer der dækker samme skadebegivenhed.

 

1.2 SÆRLIGE BESTEMMELSER
Det er en betingelse for Goudas erstatningspligt, at:
1.2.1 Forsikringen er tegnet og udstedt senest ved bestilling af rejsen og betalt senest ved betaling af depositum eller første delbetaling af rejsen til rejsearrangøren.
1.2.2 Forsikrede i tilfælde af sygdom hurtigst muligt lægeundersøges – enten af forsikredes egen læge eller af vagtlæge.
1.2.3 Forsikrede hurtigst muligt efter at være blevet bekendt med den eller de begivenheder, der nødvendiggør afbestilling, afbestiller rejsen over for HAPPYDAYS. Overholder forsikrede ikke denne forskrift, kan det medføre, at Goudas erstatningspligt begrænses eller bortfalder i medfør af Forsikringsaftalelovens bestemmelser om forsikredes tabsbegrænsningspligt.
1.2.4 Anmeldelse til GOUDA REJSEFORSIKRING sker på GOUDA REJSEFORSIKRINGs skadeanmeldelsesformular.
1.2.5 GOUDA REJSEFORSIKRING i tilfælde af afbestilling på grund af sygdom eller skade modtager en lægeerklæring i udfyldt stand vedrørende den person, hvis sygdom har forårsaget afbestillingen.
1.2.6 Lægeerklæring udfyldes på GOUDA REJSEFORSIKRINGs lægeerklæringsformular. Denne formular rekvireres hos GOUDA REJSEFORSIKRING. Udgift til lægeerklæring afholdes af forsikrede.
1.2.7 Forsikrede indsender ubenyttede billetter, rejsebevis og kvittering for betaling af rejsen.
1.2.8 Forsikrede giver Gouda adgang til alle relevante dokumenter og oplysninger, herunder relevante lægelige oplysninger.

 

1.3 FORSIKRINGSPERIODEN
1.3.1 Forsikringen træder i kraft, når den er betalt, og gælder, indtil forsikrede forlader sin bopæl i Danmark for at påbegynde rejsen. Sker udrejse fra et andet land, skal dette være noteret i rejsebeviset/fakturaen.

 

1.4 DÆKNING FRA ANDEN SIDE
1.4.1 Forsikringen omfatter ikke skader eller udgifter, der er dækket af anden forsikring.

 

1.5 REGRES
1.5.1 I det omfang Gouda udbetaler erstatning, indtræder Gouda i alle forsikredes rettigheder. Gouda kan søge regres hos tredjemand i henhold til disse rettigheder. Omkostninger til regres dækkes af Gouda.

 

1.6 OVERDRAGELSE AF ERSTATNINGSKRAV
1.6.1 Ingen kan uden Goudas samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen.

 

1.7 FORTRYDELSE
1.7.1 Der er ikke fortrydelsesret på denne forsikring.

 

1.8 ANKENÆVN
1.8.1 Dersom der opstår uenighed mellem forsikrede og Gouda om forsikringen, og en fornyet henvendelse fra forsikrede til Gouda ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V, tlf. 33 15 89 00. Ved indgivelse af klage benyttes et særligt klageskema, der kan rekvireres hos Gouda, Ankenævnet for Forsikring eller Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00.

 

1.9 VÆRNETING
1.9.1 Sagsanlæg mod Gouda skal anlægges ved Byretten eller Østre Landsret i København, Danmark.

 

2 DÆKNING

 

2.1 FORSIKRINGEN DÆKKER
2.1.1 Såfremt forsikrede ikke kan påbegynde rejsen pga. akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse eller dødsfald.
2.1.2 Såfremt forsikrede på baggrund af en medicinsk lægelig vurdering ikke kan påbegynde rejsen. Tilstanden skal være dokumenteret af en lægeerklæring fra forsikredes egen læge. Lægeerklæringen skal kunne tiltrædes af Goudas læge.
2.1.3 Såfremt der opstår akut sygdom eller tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse hos forsikredes familie inden for 1 måned op til afrejse.
2.1.4 Såfremt der indtræffer dødsfald hos forsikredes familie.
2.1.5 Såfremt forsikrede rammes af en pludseligt opstået sygdom eller tilskadekomst, som gør, at forsikrede er ude af stand til at udøve den på ferien planlagte hovedaktivitet (Tabt ferieformål).
2.1.6 Såfremt forsikrede på grund af akut sygdom ikke vil være dækket af sin Gouda rejseforsikring på rejsen/ikke kan opnå forhåndstilsagn om dækning på grund af sygdommen. Dette kræver, at en rejseforsikring med sygdomsdækning er bestilt hos HAPPYDAYS samtidig med køb af afbestillingsforsikringen.
2.1.7 Såfremt forsikredes private bolig rammes af brand eller indbrud umiddelbart inden afrejsen.
2.1.8 Såfremt forsikredes egen virksomhed udsættes for bedrageriske handlinger af en i virksomheden ansat person umiddelbart inden afrejsen.
2.1.9 Såfremt forsikredes egen virksomhed rammes af overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, der annonceres umiddelbart inden afrejsen.
2.1.10 Såfremt forsikrede ikke består sin eksamen ved en højere læreanstalt, hvor forsikrede læser på fuld tid, og forsikrede derfor skal til reeksamination. Det er en forudsætning, at rejsen blev købt inden tidspunktet for den ikke-beståede eksamen, og at reeksaminationen efterfølgende placeres i perioden for den bestilte rejse eller op til to uger efter planlagt hjemkomst.
2.1.11 Såfremt forsikrede af medicinske grunde ikke er i stand til at modtage en vaccination, som efter rejsens køb indføres som krav for indrejse i et land, hvortil forsikrede skal rejse.
2.1.12 Såfremt forsikrede uventet opsiges fra sit fuldtidsarbejde umiddelbart inden afrejse eller på grund af den uventede opsigelse påbegynder nyt arbejde og ikke kan få fri til rejsen.
2.1.13 Afbestilling for én rejseledsager, såfremt en afbestilling i henhold til punkt 2.1.1-2.1.12 medfører, at denne rejseledsager skal rejse alene.

 

2.2 REJSEDELTAGERE
2.2.1 Hvis personen/personerne, der giver anledning til afbestilling, deltager på rejsen, dækker forsikringen tillige afbestilling for forsikredes medrejsende familie, samt op til maksimum 3 rejseledsagere.

 

3 UNDTAGELSER

 

3.1 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE
3.1.1 Såfremt sygdommen eller tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, var til stede ved købet af forsikringen.
3.1.2 Såfremt afbestilling overfor HAPPYDAYS sker efter afrejsetidspunktet.
3.1.3 Såfremt forsikrede godt kan påbegynde rejsen, men afbestiller, fordi forsikrede som følge af sygdom opstået efter forsikringens ikrafttræden ikke vil være dækket af den offentlige rejsesygesikring eller en rejseforsikring etableret i andet selskab.

 

DEFINITIONER
De definitioner, du finder her, er de ord, vi i betingelserne har skrevet i kursiv.
Bemærk, at definitionerne indgår som en del af forsikringsbetingelserne.

 

Akut sygdom
Herved forstås en sygdom opstået eller diagnosticeret i forsikringsperioden.

 

Familie
Herved forstås forsikredes familie, hvilket vil sige ægtefælle, samlever(ske), forældre, svigerforældre, børn, børnebørn, svigerbørn, søskende, svigerinder, svogre, papforældre, papsøskende og bedsteforældre.

 

Gouda
Gouda Rejseforsikring (CVR-nr. 18 21 45 71) er den danske filial af Goudse Schadeverzekeringen N.V., Gouda, Holland (reg. nr. 12404).

 

Hovedaktivitet
Herved forstås en aktivitet, som forsikrede har planlagt at udøve i hovedparten af rejsen. I tvivlstilfælde påhviler det forsikrede at sandsynliggøre aktiviteten, samt hvordan skaden forhindrer udførelsen.

 

Papforældre
Herved forstås personer, som ikke er forsikredes biologiske forældre, men som er gift eller samlever med en af de biologiske forældre, og som forsikrede har boet sammen med i et familielignende forhold i minimum ét år, eller som har boet sammen med en af forsikredes biologiske forældre i mindst 2 år.

 

Papsøskende
Herved forstås personer, som ikke er forsikredes biologiske søskende, men som forsikrede lever eller har levet sammen med i et søskendelignende forhold i en periode på minimum ét år indtil forsikredes 21. leveår.

 

Rejseledsager
Herved forstås en person, der har købt samme rejse som forsikrede, og som er dækket af en Gouda afbestillingsforsikring.

 

Samlever
Herved forstås en person, med hvem forsikrede lever i et ægteskabslignende forhold, og som har samme folkeregisteradresse som forsikrede ved forsikringens oprettelse.

 

Samme rejse
Herved forstås en rejse, hvor flere har indtegnet sig sammen, og hvor alle har købt en Gouda afbestillingsforsikring med det formål at foretage rejsen i fællesskab. Er der ikke samme ud- og hjemrejsedato for alle forsikrede, anses rejserne for værende samme rejse, når de forsikrede alle har planlagt at være på samme feriested/hotel i hovedparten af rejseperiode.

Hvis du/I bliver nødsaget til at afbestille: I skadetilfælde foretages afbestillingen direkte til HAPPYDAYS inden rejsens påbegyndelse. HAPPYDAYS skal informeres senest én arbejdsdag efter det opståede. Afbestillingen foretages først telefonisk og derpå skriftligt bilagt lægelig eller anden dokumentation, jfr. pkt. 2.1.2.
Interaktive kort fra
Google
Sitemap | Privatlivspolitik | Generelle betingelser
Dankort Masterkort VisaKort